กติกาและเงื่อนไข
กติกาและเงื่อนไข
ของรางวัล

ของรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่า 211,299 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
iPad Air 10.9-inch Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray 2022 (5th Gen)
มูลค่า 35,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
IGROW YOU PRO premium desk and chair set for kids CF-03
มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
imoo Watch Phone Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย
บัตรกำนัล MR. DIY มูลค่า 5,000 บาท / รางวัล รวมจำนวน 30 รางวัล

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านครบ ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เพื่อกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน

ขั้นตอนที่ 1: เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เพื่อกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน และจะได้รับมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซต เฉพาะกระดาษสติกเกอร์ขนาด A5 จำนวน 1 แผ่น มูลค่า 49 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ: ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถม

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดกระดาษระบายสีขนาด A4 ฟรี ได้ที่เว็บไซต์ https://contest.mrdiy.com วาดภาพหรือตกแต่งเพิ่มเติมในกระดาษระบายสีดังกล่าวโดยจะต้องวาดภาพ MR.DIY panda mascot ลงในกระดาษระบายสีดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด (สามารถนำสติกเกอร์มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.ที่ได้รับตามขั้นตอนที่ 1 มาประดับตกแต่งได้)

ขั้นตอนที่ 3: ผู้เข้าร่วมการประกวดกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล / หมายเลขโทรศัพท์ / เลขที่ใบเสร็จและยอดใช้จ่าย (ที่มียอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท) และอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://contest.mrdiy.com

เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะการประกวด
เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะการประกวด

บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากผู้ร่วมการประกวดที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  ความครบถ้วนสวยงามของ MR.DIY panda mascot 20 คะแนน
  การจัดองค์ประกอบของภาพและความประณีต 20 คะแนน
  ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน
  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน
  การให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
 3. ประกาศรางวัล ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เงื่อนไขการส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “บ้านในฝัน” ได้ที่ https://contest.mrdiy.com เท่านั้น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท

 1. ผลงานการวาดภาพพร้อมระบายสี ไม่ว่าเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอลหรือภาพวาดด้วยมือ จะต้องมีขนาดกระดาษ A4 (8.3 นิ้ว x 11.7 นิ้ว) เท่านั้น
 2. กรณีผลงานเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอล ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องอัปโหลดผลงาน สกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อ “บ้านในฝัน” และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด
 3. กรณีผลงานเป็นภาพวาดด้วยมือ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสแกนผลงานเป็นสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนดหรือถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องหรือมือถือ ซึ่งรูปถ่ายจะต้องมีความชัดเจน เห็นภาพครบทั้งกระดาษแบบเต็มกรอบ โดยสัดส่วนผลงานบนรูปถ่ายจะต้องพอดี แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเก็บผลงานตัวจริงไว้ หากได้รับรางวัล ผู้ชนะการประกวดจะต้องส่งผลงานจริงมาที่ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด อาคาร WHA Tower ชั้น 12 เลขที่ 777 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ในวันประกาศรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปยังผู้ชนะการประกวดตามเบอร์ที่ผู้ชนะการประกวดได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อให้ผู้ชนะการประกวดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือผู้ชนะการประกวดสามารถติดต่อกลับมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทั้งส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงส่งภาพถ่ายที่ผู้ชนะการประกวดกำลังถือผลงานของตนเองและรูปหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ความละเอียดสูง) มายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH
  ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้ชนะการประกวดเท่านั้น (ในกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้) หากในกรณีที่เป็นเอกสารสำเนาจะต้องทำซ้ำจากเอกสารจริงเท่านั้นและผู้ปกครองของผู้ชนะการประกวดจะต้องเซ็นรับรองสำเนากำกับทุกครั้ง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของใบเสร็จรับเงินที่ผู้ชนะการประกวดได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอยึดถือตามชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ใช้ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมว่าเป็นเจ้าของแท้จริง กรณีเอกสารเกิดการชำรุดเสียหาย จะถือเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินจริงและออกจากเครื่องพิมพ์ และต้องมี ชื่อ-ที่อยู่ร้านค้า พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น
 2. สำหรับรางวัลที่ 1 2 และ 3 หากผู้ชนะการประกวดไม่ทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. บริษัทฯ จะติดต่อผู้ชนะการประกวดทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ชนะการประกวดได้ให้ไว้ 1 ครั้ง ภายใน 1 วันทำการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะการประกวดได้ อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรือเหตุอื่น ๆ บริษัทฯ จะติดต่อกลับอีก 1 ครั้ง ภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะในเวลาทำการของบริษัทฯ) หากติดต่อไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีรายชื่อสำรองแทนตามลำดับ หากผู้ชนะการประกวดไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ชนะการประกวดสละสิทธิ์การรับรางวัล
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
 4. ผู้ชนะการประกวดจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
 5. วัน เวลา และสถานที่รับรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบหลังจากการประกาศรางวัล
เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ
 1. ระยะเวลากิจกรรม ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 23.59 น.
 2. สาขายกเว้นไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอ.พนมทวน สาขาเอกวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 สาขาตลาดสดธนบุรี ถนนบรมราชชนนี สาขาบ้านไร่
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 6 - 12 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันปิดรับผลงาน) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น
 4. บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ชนะการประกวดจากผู้เข้าร่วมการประกวดที่ปฎิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 5. ผลงานที่ผู้เข้าร่วมการประกวดส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่ผู้เข้าร่วมการประกวดสร้างขึ้นเองทุกขั้นตอนเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงและรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยผู้เข้าร่วมการประกวด ไม่เคยถูกส่งประกวดเข้าโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ รวมถึงไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง ทั้งตีพิมพ์หรือออนไลน์ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 7. ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
 8. ผู้ชนะการประกวดรับทราบและตกลงโอนผลงานที่ชนะการประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 9. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 10. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัล มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือการรับประกันของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นของรางวัล บริษัทฯ ไม่รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ปัญหา การบริการ และ/หรือความชำรุดบกพร่องของของรางวัล หากเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน การให้บริการ หรือเกิดความชำรุดบกพร่องใดๆ ผู้ชนะการประกวดจะต้องติดต่อกับเจ้าของสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมกิจกรรม การสูญหาย ความไม่สมบูรณ์ การอ้างสิทธิ์ การติดต่อใดๆ เนื่องจากข้อผิดพลาด การปลอมแปลง การโจรกรรม หรืออื่นๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายทางข้อมูลอันเกิดจากการมีส่วนร่วม การส่งหรือรับ การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 12. พนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. ผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครองให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม การยืนยันตัวตน การติดต่อเพื่อรับรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับของรางวัล รวมถึงการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครอง รวมถึงมีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ไม่ว่าในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่และโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีค่าตอบแทน
 14. บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครอง โดยบุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้
 15. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมการประกวดท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกาและ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 16. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401
ของรางวัล

ของรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท / รางวัล รวมจำนวน 30 รางวัล

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

สงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดเฉพาะในนามสถานศึกษาเท่านั้น โดยการประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน

ขั้นตอนที่ 1: นักเรียน อายุระหว่าง 6 - 12 ปี วาดภาพบ้านในฝันโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ด้วยตนเองลงในกระดาษขนาด A4 โดยจะต้องวาดภาพ MR.DIY Panda mascot และ MR.DIY Hammer mascot ลงในภาพบ้านในฝันด้วย พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัด

ขั้นตอนที่ 2: สถานศึกษาคัดเลือกผลงานจากนักเรียนในสังกัดและส่งผลงานสูงสุด 1 ผลงานต่อ 1 สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3: สถานศึกษาส่งใบรับรองสถานศึกษา รวมถึงกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้เข้าร่วมการประกวดในนามของสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://contest.mrdiy.com

เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะการประกวด
เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะการประกวด

บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  ความครบถ้วนสวยงามของ MR.DIY Panda mascot และ MR.DIY Hammer mascot 20 คะแนน
  การจัดองค์ประกอบของภาพและความประณีต 20 คะแนน
  ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน
  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน
  การให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
 3. ประกาศรางวัล ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เงื่อนไขการส่งผลงาน

สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ส่งผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวดภายใต้หัวข้อ “บ้านในฝัน” ผ่านทาง https://contest.mrdiy.com เท่านั้น

 1. ผลงานการวาดภาพพร้อมระบายสี ไม่ว่าเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอลหรือภาพวาดด้วยมือ จะต้องมีขนาดกระดาษ A4 (8.3 นิ้ว x 11.7 นิ้ว) เท่านั้น
 2. กรณีผลงานเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอล ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องอัปโหลดผลงาน สกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อ “บ้านในฝัน” และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด
 3. กรณีผลงานเป็นภาพวาดด้วยมือ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสแกนผลงานเป็นสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนดหรือถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องหรือมือถือ ซึ่งรูปถ่ายจะต้องมีความชัดเจน เห็นภาพครบทั้งกระดาษแบบเต็มกรอบ โดยสัดส่วนผลงานบนรูปถ่ายจะต้องพอดี แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเก็บผลงานตัวจริงไว้ หากได้รับรางวัล ผู้ชนะการประกวดจะต้องส่งผลงานจริงมาที่ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด อาคาร WHA Tower ชั้น 12 เลขที่ 777 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ในวันประกาศรางวัล ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อให้ผู้ชนะการประกวดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดสามารถติดต่อกลับมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทั้งส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงส่งภาพถ่ายที่ผู้ชนะการประกวดกำลังถือผลงานของตนเองมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้ชนะการประกวดเท่านั้น (ในกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้) หากในกรณีที่เป็นเอกสารสำเนาจะต้องทำซ้ำจากเอกสารจริงเท่านั้นและผู้ปกครองของผู้ชนะการประกวดจะต้องเซ็นรับรองสำเนากำกับทุกครั้ง กรณีเอกสารเกิดการชำรุดเสียหาย จะถือเป็นโมฆะ
 2. สำหรับรางวัลที่ 1 2 และ 3 หากผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดไม่ทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. บริษัทฯ จะติดต่อผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ 1 ครั้ง ภายใน 1 วันทำการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดได้ อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรือเหตุอื่น ๆ บริษัทฯ จะติดต่อกลับอีก 1 ครั้ง ภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะในเวลาทำการของบริษัทฯ) หากติดต่อไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีรายชื่อสำรองแทนตามลำดับ หากผู้ชนะการประกวดและสถานศึกษาที่ผู้ชนะการประกวดอยู่ภายใต้สังกัดไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ชนะการประกวดสละสิทธิ์การรับรางวัล
 3. ผู้ชนะการประกวดจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ
 1. ระยะเวลากิจกรรม สถานศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 23.59 น.
 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 6 - 12 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันปิดรับผลงาน) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ชนะการประกวดจากผู้เข้าร่วมการประกวดที่ปฎิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่ผู้เข้าร่วมการประกวดสร้างขึ้นเองทุกขั้นตอนเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงและรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยผู้เข้าร่วมการประกวด ไม่เคยถูกส่งประกวดเข้าโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ รวมถึงไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง ทั้งตีพิมพ์หรือออนไลน์ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
 7. ผู้ชนะการประกวดรับทราบและตกลงโอนผลงานที่ชนะการประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 8. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็น ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมกิจกรรม การสูญหาย ความไม่สมบูรณ์ การอ้างสิทธิ์ การติดต่อใดๆ เนื่องจากข้อผิดพลาด การปลอมแปลง การโจรกรรม หรืออื่นๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายทางข้อมูลอันเกิดจากการมีส่วนร่วม การส่งหรือรับ การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 10. พนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้เข้าร่วมการประกวด สถานศึกษาที่สังกัดและผู้ปกครองให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม การยืนยันตัวตน การติดต่อเพื่อรับรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับของรางวัล รวมถึงการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมการประกวด สถานศึกษาที่สังกัดและผู้ปกครอง รวมถึงมีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ไม่ว่าในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่และโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีค่าตอบแทน
 12. บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครอง โดยบุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้
 13. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมการประกวดท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกาและ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 14. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401